تیم حفاظت

دستورالعمل داخلی

تیم حفاظت ، امنیت بیمارستان 22 بهمن گناباد

بیمارستان 22 بهمن گناباد- شرح وظایف نگهبان

1- وزارت / بهداشت ودرمان و آموزش پزشكي :  
دانشگاهعلوم پزشكي گناباد
2- واحد سازماني:  
بیمارستان آموزشي درماني 22 بهمن گناباد
3- محل جغرافيايي خدمت :  گناباد 4- عنوان پست /شغل: نگهبان بیمارستان

بازدید، کنترل، نظارت و حفاظت  از اماکن حساس، و تاسیسات  بیمارستان بطور شبانه روزی وظايف پست فوق الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:

 1. كنترل دائم عبور و مرور و نظارت بر ورود و خروج افراد و اموال در ساعات غير ادراي و غير اداري
 2. کنترل و راهنمایی عیادت کنندگان بیمار در ساعات مقرر
 3. جلوگيري و ممانعت از ورود و خروج غير مجاز افراد، اموال و تجهيزات در ساعات اداري و غير اداري
 4. نظارت و سرکشي به قسمت هاي تعيين شده و مراقبت از اموال و دارائيها
 5. دريافت مجوزهاي ورود و خروج کالا و کنترل دقيق و ثبت اطلاعات مورد نظر در دفاتر مربوطه
 6. اطلاع رسانی فوری حوادث و اتفاقات ناگهانی نظیر آتش سوزی، دزدی و خرابی به مسئولان مربوطه
 7. مراقبت در حفظ و ایمنی افراد، ساختمانها ، اموال و تاسيسات و ارائه خدمات و کمک های لازم در ساعات اداري و غير اداري
 8. بازديد از كليه بخش ها و واحدها پس از خاتمه كار و حصول اطمینان از وضعیت مناسب اماکن، ساختمانها و ...
 9. رعایت ضوابط و دستورالعمل های حفاظتی و امنیتی در كنترل ورود و خروج و محافظت از ساختمانها و انجام سایر امور محوله
 10. کنترل ونظارت بر ورود وخروج پرسنل وگزارش موارد تردد بدون هماهنگی
 11. در خصوص استفاده از کارگاهها و لابراتوراهای مختلف بعد از ساعت آموزشی و در ایام تعطیل منوط به هماهنگی قبلی از سوی مسئولین مربوطه با ذکر اسامی به انتظامی بیمارستان و تائید ایشان می باشد.
 12.   گزارش چگونگی انجام وظیفه و شرح کلیه پیشامدها در مدت نگهبانی.
 13. انجام ساير امور محوله در حوزه وظايف سازماني از سوي مقام مافوق