معاونت توسعه سایر دانشگاه هاي ع. پ

وب سایت معاونت نوسعه سایر دانشگاه های علوم پزشکی

ردیف
نام دانشگاه
آدرس وبسایت
1
دانشگاه علوم پزشکی اراک
http://www.arakmu.ac.ir
2
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
http://www.poshtibani.arums.ac.ir
3
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
http://www.logistic.umsu.ac.ir
4
دانشگاه علوم پزشكي اهواز
http://www.vchlogistics.ajums.ac.ir
5
دانشگاه علوم پزشكي بابل http://www.logistics.mubabol.ac.ir
6
دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس http://www.portal.hums.ac.ir
7
دانشگاه علوم پزشكي بوشهر http://www.official.bpums.ac.ir
8
دانشگاه علوم پزشكي بيرجند http://www.bums.ac.ir/logestic
9
دانشگاه علوم پزشكي تبريز http://logistic.tbzmed.ac.ir
10
دانشگاه علوم پزشكي تهران http://vcmrd.tums.ac.ir
11
دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (تهران) http://www.bmsu.ac.ir
12
دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی (تهران) http://www.uswr.ac.ir
13
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
http://www.jums.ac.ir
14
دانشگاه علوم پزشكي لرستان (خرم آباد )
http://ld.lums.ac.ir
15
دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
http://www.zaums.ac.ir
16
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
http://www.zums.ac.ir
17
دانشگاه علوم پزشكي سمنان
http://www.sem-ums.ac.ir
18
دانشگاه علوم پزشكي فسا http://www.fums.ac.ir/poshtibani
19
دانشگاه علوم پزشكي قم http://logistic.muq.ac.ir
20
دانشگاه علوم پزشكي كاشان
http://logistics.kaums.ac.ir
21
دانشگاه علوم پزشكي كرمان
http://www.kmu.ac.ir
22
دانشگاه علوم پزشكي كردستان http://www.muk.ac.ir
23
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
http://vc-adminstration.kums.ac.ir
24
دانشگاه علوم پزشكي گلستان
http://www.goums.ac.ir
25 دانشگاه علوم پزشكي گيلان
http://www.gums.ac.ir/tmm
26
دانشگاه علوم پزشكي مازندران
http://www.develop.mazums.ac.ir
27 دانشگاه علوم پزشکی مشهد http://www.mums.ac.ir/poshtibani
28 دانشگاه علوم پزشکی همدان http://support.umsha.ac.ir
29 دانشگاه علوم پزشكي يزد http://www.ssu.ac.ir
 


 

معاونت توسعه مدیریت و منابع