Azmoonnezam salamat 01

اولین ژورنال کلاب مبتنی بر شواهد در بیمارستان 22 بهمن گناباد با اهداف ذیل برگزار گردید:1
  -ارتقا تفکر مبتنی بر مسئله 
  -توانمندسازی  برای داشتن دیدگاه منتقدانه به مقالات
  -ارتقا توان در طراحی پژوهش های سیستم سلامت
  -آموزش چگونگی بکارگیری شواهد در محیط و شرایط واقعی
  -آموزش مهارت سخنرانی و اداره جلسات علمی
  -ارتقا مهارت بحث و کارگروهی
جهت نیل به این اهداف مقالات به روش صحیح جستجو و نهایتاً از بین مقالات یافت شده دو مقاله که بیشترین ارتباط با عنوان زایمان واژینال بعد از سزارین (VBAC) را داشته و به روز بودند، انتخاب گردید. پس از اطلاع رسانی به اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پرسنل مامایی از ایشان خواسته شد، جهت دریافت مقالات به واحد توسعه تحقیقات بالینی مراجعه نمایند.
جلسه طبق هماهنگی انجام شده در روز دوشنبه مورخ 95/10/27 ساعت 8 صبح شروع و خانم دکتر جلیلی به ارائه یکی از مقالات و سپس مقایسه آن با پروتکل کشوری پرداختند، سپس خانم دکتر محمودیان مقاله دوم را ارائه و تفاوت هایی که بین دو مقاله در مورد کنتراندیکاسیون های VBAC وجود داشت را بیان کردند. در این جلسه جناب آقای دکتر خواجوی ریاست محترم بیمارستان 22 بهمن گناباد نیز حضور داشتند که درباره لزوم رفتن به سمت پزشکی مبتنی بر شواهد و سطوح مختلف مقالات مطالبی را بیان نمودند. ایشان همچنین مقالات ارائه شده را از نظر کیفیت نقد کردند. همچنین جناب آقای دکتر مشاری ریاست دانشکده پزشکی و جناب آقای دکتر میرچراغی معاون آموزشی-پژوهشی بیمارستان نیز ضمن اظهار رضایت از برگزاری این جلسه خواستار ادامه و پیشرفت آن بودند. 
2