برنامه مقابله با صدای محیط کار2
امروزه یکی از مهمترین عوامل زیان آور که در محیطهای کاری سلامت شاغلین را به مخاطره می اندازد صدای ناخواسته محیط کاری باشد که با تاثیر روی سلامتی افراد چه مستقیم مانند کم شنوایی و ناشنوایی و چه غیر مستقیم مانند افزایش فشارخون تحرک پذیری فرد و حتی بروز حوادث ناشی از کار باعث ایجاد خسارات جانی و مالی و نقصان در سلامتی فرد خواهد شد.
هدف کلی برنامه:
حفظ و ارتقا سلامتی شاغلین در معرض عامل زیان آور صدای محیط کار
اهداف اختصاصی:
-    افزایش آگاهی نیروهای درگیر طرح منجمله مدیران ارشد پزشکان نیروهای بهداشت محیط  حرفه ای و بهورزان
-    افزایش آگاهی گروههای هدف شامل مدیران صنایع و متصدیان صنایع، شاغلین در معرض صدا بهداشتیاران و بهگران
-    حذف یا کاهش و کنترل عامل صدا در محیطهای کار
اقدامات اجرایی
در حال حاضر در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد تعداد کارگاههایی که دارای عامل زیان آور صدا می باشند 363 واحد کارگاهی است و تعداد شاغلین در معرض این عامل زیان قرار دارند 1055 نفر می باشد که از نظر بعد کارکنان   کارگاههای 1-19 نفر را با توجه به گسترش این نوع کارگاهها در محدوده تحت پوشش را در بر می گیرد بنابراین جهت اجرای طرح همکاران در مراکز مختلف با انجام برنامه صداسنجی، آگاهی و تعیین نقاط امین، خطر و احتیاط ضمن آموزش به کارفرمایان و شاغلین با برگزاری جلسات آموزشی سعی براین می شود که با ارائه راهکاری فنی مهندسی و مدیریتی مناسب نسبت به حذف یا کاهش عامل زیان آور صدا در محیط گام موثری بردارند
razi22 bn2

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir