صفحه اصلي شوراي انضباطي


پیام هفته: انجام تقلب به هر روشی ( اعم از مشاهده کردن، صحبت کردن، استفاده از یادداشت تقلب، استفاده از وسایل غیرمجاز، تعویض برگه امتحانی) و یا فرستادن دیگری به جای خود در امتحان و یا شرکت به جای دیگری در امتحان؛ تخلف انضباطی محسوب شده و دارای تنبیهات پیش بینی شده در قانون خواهد بود.
 

 

razi22 bn2

nobatdehiesteddnews research

main title

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir