صفحه اصلي شوراي انضباطي


پیام هفته: انجام تقلب به هر روشی ( اعم از مشاهده کردن، صحبت کردن، استفاده از یادداشت تقلب، استفاده از وسایل غیرمجاز، تعویض برگه امتحانی) و یا فرستادن دیگری به جای خود در امتحان و یا شرکت به جای دیگری در امتحان؛ تخلف انضباطی محسوب شده و دارای تنبیهات پیش بینی شده در قانون خواهد بود.
 

razi22 main title telegramd237cc0c 052f 45d3 9a9a d4cffba8075enatayej

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir