صفحه اصلي شوراي انضباطي


پیام هفته: ایجاد مزاحمت (به هر نحوی اعم از حضوری، تلفنی، پیامکی، با استفاده از امکانات محیط‏ های مجازی مانند ایمیل، شبکه های اجتماعی و ...) و برای هرشخص یا مجموعه ای، توسط دانشجو طبق بند 5/3 د ماده 3 شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان، تخلف محسوب شده و دارای تنبیهات پیش بینی شده در شیوه‏ نامه می باشد.
 

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir