دانشکده پیراپزشکی

سرپرست کمیته:
 
 
دکتر جعفر حاجوی (دکتری ایمنی شناسی)
 
دبیر کمیته:
 
سجاد رضایی (دانشجوی اتاق عمل)
 
اعضای شورای پژوهشی:
 

ردیف

تصویر

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تخصصی

1


دکتر علیرضا محمدزاده CV

Scopus
Google scholar

استادیار

دکتری تخصصی میکروب شناسی

2


دکتر جعفر حاجوی CV

Scopus
Google Scholar

استادیار

دکتری تخصصی میکروب شناسی

3


دکتر حسین کشتکار CV

Scopus
Google Scholar

استادیار

دکتری تخصصی فیزیک پزشکی

4

 

دکتر کوکب بصیری مقدم CV

استادیار

دکتری تخصصی

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/04
تعداد بازدید:
256
Powered by DorsaPortal