آیین نامه ها و دستورالعمل ها
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد 
آیین نامه شرکت در همایش های داخلی و خارجی کارکنان و اعضای هیأت علمی  
آئین نامه ثبت و حمایت از اختراعات و اکتشافات و سایر نوآوری در دانشگاه علوم پزشکی گناباد
آیین نامه تشویقی پژوهشگران
آیین نامه شورای انتشارات دانشگاه
نحوه ذکر افیلیشن دانشگاه
دستورالعمل نگارش گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی
آیین نامه طرح های چند مرکزی
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی 
راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/22
تعداد بازدید:
1109
Powered by DorsaPortal