کارگاه های کتابخانه جهت دانشجویان جدیدالورود

نظر به شروع سال تحصیلی و ضرورت آشنایی دانشجویان جدید الورود با نرم افزار های کتابخانه و واحد کامپیوتر کارگاه "آشنایی مقدماتی با کتابخانه و واحد کامپیوتر" در روز سه شنبه ساعت 14 الی 16 مورخ 95/12/3 در محل سالن رازی برگزار می گردد.

این کارگاه در تاریخ مذکور برگزار گردید

razi22 main title telegramd237cc0c 052f 45d3 9a9a d4cffba8075enatayej

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir