منابع آموزشی اصول و فنون پرستاری و روش کاردراتاق عمل و زایمان

ردیف  عنوان  استاد      دریافت فایل
 1 آشنایی با پرونده، گزارش و پذیرش و ترخیص بیمار خانم سمانه نجفی          مشاهده
 2 اکسیژن تراپی خانم سمانه نجفی          مشاهده
 3 آماده کردن تخت بیمار خانم سمانه نجفی          مشاهده
 4 انما یا تنقیه خانم سمانه نجفی          مشاهده 
 5 بازکردن وسایل استریل، پوشیدن ماسک، گان و دستکش خانم سمانه نجفی          مشاهده
 6 پاشویه خانم سمانه نجفی          مشاهده
 7 پانسمان خانم سمانه نجفی          مشاهده
 8 تزریقات وریدی خانم سمانه نجفی          مشاهده
9 جابه جایی در تخت، تغییر پوزیشن و انتقال از تخت به ویلچر  خانم سمانه نجفی          مشاهده
10 داروهای تزریقی  خانم سمانه نجفی          مشاهده
11 داروهای خوراکی و موضعی  خانم سمانه نجفی          مشاهده
12 دهانشویه  خانم سمانه نجفی          مشاهده
13 ساکشن دهان، بینی و تراشه  خانم سمانه نجفی          مشاهده
14 سونداژ ادراری  خانم سمانه نجفی          مشاهده
15 شستشوی چشم و گوش  خانم سمانه نجفی         مشاهده
16 شستن دست ها به شیوه طبی و جراحی  خانم سمانه نجفی          مشاهده
17 کاربردهای سرما و گرما درمانی  خانم سمانه نجفی          مشاهده
18 کنترل علائم حیاتی  خانم سمانه نجفی          مشاهده
19 گذاشتن سوند بینی-معدی، لاواژ و گاواژ  خانم سمانه نجفی          مشاهده
20 ماساژ پشت و مراقبت از نقاط تحت فشار  خانم سمانه نجفی          مشاهده