کاردانی فوریت های پزشکی - اسلایدهای آموزشی

فهرست دروس

  فوریتهای پزشکی درگروههای خاص

فرایند عملیات و اطلاعات فنی

آشنایی با سازمان های امدادی

اصول و فنون مراقبت ها

بهداشت عمومی

روش تحقیق

فوریت های داخلی (1)

نشانه شناسی و معاینات بدنی

تروما (1)

احیای قلبی ریوی پایه

جابجایی و حمل بیمار

فوریت های داخلی(2)

احیای قلبی ریوی پیشرفته

فوریت های پزشکی در بلایا

بهداشت روان و فوریت های روانپزشکی

تروما(2)

فوریت های محیطی