معرفی معاون آموزشی

معرفی معاون آموزشی

  • نام و نام خانوادگي:                                                               
  • دكتر سید فرزین میرچراغی                                  
  • سمت:
  • معاون آموزشی
  • مرتبه:
  • استادیار - متخصص داخلی
  • رزومــه:
  • دانلود رزومه كليك كنيد...



     

 

contact
پست الكترونيكي: 

آدرس: خراسان رضوي - گناباد، حاشيه جاده آسيايي، معاونت آموزشی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشكي گناباد
تلفن: 05157226682 -  داخلی :175- 05157225027
فكس: 05157253814