فرمهاو آیین نامه های آموزشی

استانداردهای پایه دوره آموزش پزشکی عمومی دانلود
توانمندیهای مورد انتظار از دانش آموختگان دانلود
 برنامه درسی رشته پزشکی عمومی  دانلود
 آیین نامه آموزشی دکتری عمومی پزشکی دانلود
 برنامه و سرفصل دروس دکتری عمومی پزشکی دانلود