معرفی معاون پژوهشی

 معرفی معاون پژوهشی


  • نام و نام خانوادگي:
  • دكتر ارش امید تبریزی
  • سمت:
  • معاون پژوهشی
  • مرتبه:
  • متخصص چشم
  • رزومــه:
  • دانلود رزومه كليك كنيد...


 

contact
پست الكترونيكي: 

آدرس: خراسان رضوي - گناباد، حاشيه جاده آسيايي، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشكي گناباد
تلفن: 05157228266 -  داخلی :175- 05157225027
فكس: 05157253814