بسته های تحول ونوآوری در آموزش علوم پزشکی

تأكيد مقام معظم رهبري بر نوآوري                                                                                                           رهبر
توصيه آخر ، توصيه به نظام ملىِ نوآورى است. الان اينجا يك خلأيى وجود دارد – و همين خلأ موجب شده نقشه جامع علمى هم آنچنان كه
بايد و شايد عملياتى نشود – و آن عبارت است از همين خلأ نظام ملىِ نوآورى، كه عبارت است از يك شبكه‌اى از فعاليتها، تعاملهاى زنجيره‌اى،
در سطحهاى كلان و ميانى و خرد، بين دستگاههاى علمى كشور؛ چه در درون محيط علمى، چه بيرون محيط علمى. يك تعامل اينچنينى بايد به وجود بيايد، كه اين به عنوان نظام ملىِ نوآورى شناخته شود؛ كارش هم عبارت است از اين كه جريان دانش و نوآورى را مديريت كند، رصد كند، ارزيابى كند، هدايت كند. اين امروز يك چيز لازمى است و به نظر من مسئولان و مديران بايد به اين مسئله فكر كنند  
ديدار با اساتيد دانشگاهها، سال 91