کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش

فرآیند گردش کار

Untitled

قوانین و آیین نامه ها

اعضای کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش دانشگاه  

سمت عضو کميته نام و نام خانوادگي مدرك و رشته تحصيلي سمت دانشگاهي/ سازماني مرتبه علمي

رییس کمیته

دکتر عبدالجوادخواجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی رییس بیمارستان استادیار
دبیر کمیته دکتر فرزین میرچراغی متخصص داخلی عضو هیات علمی استادیار
متخصص اخلاق پزشكي دکتر آرش حمزه ای متخصص بیهوشی عضو هیات علمی استادیار
متخصص آمار/اپيدميولوژي علی عالمی دکتری اپیدمیولوژی معاون بهداشتی دانشگاه دانشیار
حقوقدان صدیقه گوهری کارشناس ارشد معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و دانشجوی دکترای معارف  اسلامی عضو هیات علمی مربی
روحانی محمد فلاح سطح سه تحصیلات حوزوی - تحصیلات حوزوی
نماینده جامعه ابوالقاسم شفیعی دکتری مدیریت - استادیار
پژوهشگر 1 دکتر فرزین میرچراغی متخصص داخلی عضو هیات علمی استادیار
پژوهشگر 2 رقیه رحمانی دکتری بهداشت باروری عضو هیات علمی استادیار
پژوهشگر 3 محسن صاحبان ملکی متخصص بیهوشی عضو هیات علمی استادیار