طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی

آرایش واحدی دانشکده پرستاری و مامایی
نام گروه نام رشته(از ورودی) مقطع لینک دانلود
 گروه پرستاری

پرستاری (دروس تئوری) کارشناسی پیوسته مشاهده
پرستاری (دروس بالینی)  کارشناسی پیوسته مشاهده
پرستاري داخلي-جراحي کارشناسی ارشد ناپیوسته مشاهده
پرستاري مراقبتهاي ويژه  كارشناسي ارشد ناپيوسته مشاهده
پرستاري سلامت جامعه كارشناسي ارشد ناپيوسته مشاهده
گروه مامایی مامایی  کارشناسی پیوسته مشاهده
     
گروه فوريت هاي پزشكي  کاردانی فوریت های پزشکی كارداني مشاهده
كارشناسي ناپيوسته فوریت های پزشکی  كارشناسي ناپيوسته مشاهده