گروه علوم پایه دانشکده پزشکی

           3فیزیک پزشکی و پرتوشناسی         2فیزیولوژی وفارماکولوژی copy          1آناتومی و بافت شناسی copy
       
             5بیوشیمی          6میکروبیولوژی          7هماتولوژی

         8ر.وانشناسی          4آمار          9عمومی