مسئول واحد بهبود كيفيت

Zeynabadi
  • نام و نام خانوادگي:
  • عصمت زين آبادي
  • سمت:
  • مسئول واحد بهبود كيفيت
  • مرتبه:
  • كارشناس اتاق عمل
 
contact
پست الكترونيكي: 
آدرس: خراسان رضوي - بجستان - میدان آیت ا... طالقانی - بیمارستان آیت ا... مدنی
تلفن: 56522800-051
فكس: 05156522803
شرح وظایف


1. تدوين برنامه استراتژيك 5 ساله بيمارستان
2. بازنگري برنامه  استنراتژيك بيمارستان ( حداقل سالانه )
3. نشر بيانيه رسالت بيمارستان در تمامي قسمت ها به نحوي كه تمام كاركنان ازآن آگاهي داشته باشند
4. تعيين ايمني بيمار و ارتقاء مستمر كيفيت  به عنوان اولويتهاي استراتژيك بيمارستان و نظارت بر اجراي آن در قالب  برنامه عملياتي در كل بيمارستان
5. نظارت بر اجراي برنامه عملياتي مناسب در كل بيمارستان براي بهبود كيفيت و ايمني بيمار و دستيابي به اهداف استراتژيك بيمارستان
6. مشاركت در تدوين برنامه بهبود كيفيت و ايمني بيماران
7. نظارت برتعيين و تحليل شاخصهاي كليدي عملكرد و انجام اقدامات اصلاحي بر اساس آنها در تمام بخشها و واحدهاي بيمارستان از جمله واحدهاي برون سپاري شده
8. كسب اطمينان از انجام اقدامات لازم در خصوص گزارش هاي ارزيابي و يا سازمانهاي قانون گذار  از جمله اعتبار بخشي 
9. انتصاب يكي از كاركنان با اختيارات مناسب به عنوان مسئول و پاسخگوي برنامه ايمني  بيمار در بيمارستان
10 .بازديد منظم مديريتي به منظور ارتقاء فرهنگ ايمني بيمار ،  شناسايي خطرات موجود در سيستم و اعمال مداخله  جهت ارتقاء فرصتها
11. جلسات تيم مديريت اجرايي به طور منظم  و لااقل ماهانه برگزار شده و صورتجلسات  و مصوبات  آن ثبت ميگردند تا مطابق آنها عمل گردد.
12. توجيه اعضاي جديد تيم مديريت اجرايي ، مطابق برنامه توجيهي مستند صورت مي گيرد .
13. پيگيري خط مشي هاي تحويلي به بخشها و فرايند ها و ارتقاءمستمر انها
14. هماهنگي جهت برگزاري ماهيانه كميته ها
15. پيگيري تشكيل پرونده هاي پرسنلي  همراه با فرم هاي PDP
16. تحويل گرفتن فرمهاي رضايتمندي پرسنل هر سه ماه يكبار
17. تشكيل تيم مديريت اجرايي و بازديد مديريتي به همراه يكي از اعضاء تيم  هر ماه
18. برگزاري آزمون توانمند سازي پرسنل پرستاري
19. برگزاری آزمون های توانمند سازي پرسنل اداري
20. تحويل در صد ضريب اشغال تخت هاي بيمارستاني در صورت نياز
21. پيگيري و نظارت بر اجراي كميته مديريت اجرايي و پيگيري مصوبات آن