واحد بهداشت محیط و حرفه ای

Sabzeh
  • نام و نام خانوادگي:
  • احسان سبزه مقدم
  • سمت:
  • مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای
  • مرتبه:
  • کارشناس بهداشت محیط
 
contact
پست الكترونيكي: 
آدرس: خراسان رضوي - بجستان - میدان آیت ا... طالقانی - بیمارستان آیت ا... مدنی بجستان
تلفن: 2-56522800-051
فكس: 56522803-051