معرفي امور دارويي

sohrabi
  • نام و نام خانوادگي:
  • سعید سهرابی
  • سمت:
  • مسئول امور دارویی
  • مرتبه:
  • کارشناس پرستاری
 
contact
پست الكترونيكي: 
آدرس: خراسان رضوي - بجستان - ميدان آيت ا... طالقاني - بيمارستان آيت ا... مدني بجستان
تلفن: 56522800-051
فكس: 05156522803

شرح وظایف


1-   نظارت بر خرید داروها و ملزومات مصرفی
2-   نظارت بر عملکرد انبار داروئی
3-  نظارت و بررسی اسناد و فاکتورهای خرید
4-   بررسی وضعیت ترالی های اورژانس و قفسه های داروئی بخشهای بیمارستان