مدیر خدمات پرستاری بجستان

Heydari
  • نام و نام خانوادگي:
  • مهدی حیدری
  • سمت:
  • مدیر خدمات پرستاری بیمارستان
  • مرتبه:
  • کارشناس پرستاری
 
contact
پست الكترونيكي: 
آدرس: خراسان رضوي - بجستان - میدان آیت ا... طالقانی - بیمارستان آیت ا... مدنی
تلفن: 56522800-051
فكس: 05156522803


شرح وظايف مدیرخدمات پرستاری بيمارستان:


1- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران
2- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ دﻓﺘﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺨشها
3- ﺟﻤﻊ آوري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﻴﻚ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در دﻓﺘﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎري
4- ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎل در ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري و ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻮارد ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎ
5- ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺎﻣﻞ: ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺼﻮّب، ﻫﺪف، ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ، ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن: ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮي ، ﻧﻴﺎز ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ، ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ: ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﺑﻬﻴﺎران، ﻛﻤﻚ ﺑﻬﻴﺎران، ﺗﻜﻨﺴﻴﻨﻬﺎ و ﻛﺎرداﻧﻬﺎي اﺗﺎق ﻋﻤﻞ و ﻫﻮﺷﺒﺮي و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎدر
6- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ و اﺗﺨﺎذ روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺪول زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮردﻧﻈﺮ
7- برنامه رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ واﺿﻄﺮاري
8- ايجاد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﻳﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﻣﺮﻛﺰ
9- ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼع از آﺧﺮﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎري
10- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ
11- ﻧﻈﺎرت و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ
12- ﻫﻤﻜﺎري در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﻳﻬﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
13- اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﺣﺮﻓﻪ اي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري
14- ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻓﺮاد در ﺷﻴﻔﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎري
15-ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰرﻫﺎ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﺷﻮراي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت از ﻧﻈﺮ رﺋﻴﺲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و در موارد خاص رؤساي بخش ها
16-تصميم ﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد ﻣﺮﺧﺼﻴﻬﺎ ، ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻬﺎ و ... ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري