معرفی رئیس شبکه بجستان

آقاي دكتر مرادي
  • نام و نام خانوادگي:
  • دکتر ايرج مرادي
  • سمت:
  • رئيس شبکه بهداشت و درمان بجستان
  • مرتبه:
  • پزشك عمومي
 
contact
پست الكترونيكي: 
مسئول دفتر:
آدرس: خراسان رضوي - بجستان - خیابان 7 تیر - شبکه بهداشت و درمان بجستان
تلفن: 56527373-051داخلی 103
فكس: 05156527373 داخلی 4