ارزشیابی پژوهشی

ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاه ها و  مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی بر اساس شاخص هایی از جمله تولید دانش، ظرفیت سازی و طرح های تحقیقاتی به صورت سالانه و بر اساس دستورالعمل معاونت تحقيقات و فناوري  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي انجام مي گيرد. 
کارشناس مسوول ارزشیابی دانشگاه: مهندس میثم داستانی
کارشناس ارزشیابی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت: ملیجه پیشوایی