معرفی مدیر پژوهشی

drmohammadzade34
 
contact
پست الكترونيكي:
آدرس: خراسان رضوي - گناباد، حاشيه جاده آسيايي، معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي گناباد
تلفن: 05157223028 داخلی 157
فكس: 05157220578