معرفی بخش های آزمایشگاه

معرفی آزمايشگاه

آزمايشگاه كنترل كيفي مواد غذايي گناباد از چهار بخش عمده تشكيل شده است:
1-بخش اداری
2-بخش تحویل نمونه
3-بخش ميكروبي
4-بخش شيميايي
بخش تحویل نمونه:
نمونه هاي دريافتي از سطح توليد و توزيع با توجه به نوع آزمايشات درخواست شده و امكانات موجود آزمايشگاه پذيرش  مي شود. ابتدا براي هر نمونه فرم تحويل نمونه تكميل مي شود. نمونه ارسالي به آزمايشگاه بايد تاریخ تولید و انقضا، پروانه ساخت یا شناسه نظارت و شرايط تحويل را دارا باشد. نمونه کدبندی شده و به بخشهای مورد نظر ارسال می گردد.
بخش ميكروبي :
این بخش شامل 8 اتاق می باشدکه شامل 1-انبار محیط کشت 2-محیط سازی 3-شستشوی کثیف 4-استریلیزاسیون 5-انکوباسیون 6-اتاق کشت 7-اتاق کشت پاتوژن 8-انبار نمونه های شاهد میکروبی
در اين بخش مطابق استانداردهای تدوين شده براي هر نمونه و جدول حدمجاز میکروبی ارائه شده توسط اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو، آزمايشات ميكروبي لازم بر روي نمونه انجام مي گيرد. این آزمایشات شامل: شمارش کلی میکروارگانیسم ها، شمارش کلی باکتریها، شمارش کلی فرمها، شمارش آنتروباکتریاسه، تشخیص اشرشیاکلی، سالمونلا،استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، کلستریدیوم های احیاکننده سولفیت، انتروکوکوس، سودوموناس آئروجینوزا، شمارش کپکها و مخمرها ،شمارش اسپور باکتریهای هوازی و بیهوازی،تشخیص تخم انگل،انواع رنگ آمیزی میکروارگانیسمهاو... می باشد.در این بخش انواع محیط کشتهای لازم جهت تشخیص میکروارگانیسمهای ذکر شده تهیه شده و نمونه های مواد غذایی پس از آماده سازی در محیط کشتهای لازم کشت  داده شده و پلیتها و لوله ها در اینکوباتور در دمای مورد نیاز جهت رشد میکروارگانیسم قرار داده می شود.برای تشخیص باکتریها از محیطهای اختصاصی و افتراقی لازم استفاده شده و با تستهای لازم تایید یا عدم تایید باکتری به اثبات می رسد.در این بخش برنامه های اجرایی و دستورالعملهای لازم جهت اخذ گواهینامه ISO17025 تهیه شده است.
 
بخش شيمي:
این بخش شامل  6 اتاق می باشد که شامل:1-اانبار مواد شیمیایی 2-استخراج نمونه 3-آنالیز دستگاهی 4-آزمایشگاه شیمی 5-انبار نمونه های شاهد شیمی 6-انبار لوازم مصرفی و شیشه آلات
در اين بخش با توجه به استاندارد هاي تدوين شده براي هر محصول آزمايشاتي مثل:PH،درصد رطوبت،خاكستركل،خاكستر نامحلول در اسيد، قلیائیت خاکستر، درصدماده خشک، درصد پروتئين، چربي وكربوهيدرات، اسيديته برحسب اسيد غالب، تعيين پراكسيد،اسيديته،انديس يدي و انديس صابوني روغنها، تعيين درصد نمك، ميزان يد، درصد خلوص، تعيين و تشخیص انواع نگهدارنده ها(سوربات پتاسیم،بنزوات سدیم،نیترات) بروش اسپكتروفتومتري، تعيين ميزان كروسين، پيكرو كروسين وسافرانال ،تعيين بريكس، تعيين درصد لعاب ، تعيين گلوتن مرطوب ، اندازه گیری میزان آهن به دو روش کمی و نیمه کمی، تعیین نقطه انجماد،اندازه گیری میزان گاز در نوشابه ها،تعیین میزان باقیمانده SO2،عدد هاوارد،تشخیص رنگ افزودنی،تشخیص آنتی بیوتیکها در شیر،اندیس یدی واکسیداسیون و استری در عرقیات گیاهی،درصد اسانس و اسیدیته عرقیات گیاهی،تعیین هیدروکسی پرولین در فراورده های گوشتی،تعیین اندیس فرمالین در آبمیوه هاو...انجام مي گيرد.
فضای فیزیکی بخش شیمی با سرامیک ضد اسید سکوبندی شده و دارای 5 هود شیمیایی مناسب می باشد.همچنین مجهز به دوش و چشم شوی اضطراری می باشد.دستورالعملها و برنامه های اجرایی لازم جهت اخذ ISO17025 در این بخش تدوین شده است.