ایمنی در آزمایشگاه مواد غذایی

اقدامات ايمني هنگام كار در آزمايشگاه

• استفاده از آزمايشگاه تنهـا منحصر به افرادي است كه مجاز هستند.
• ورود اطفـال و كودكان به آزمايشگاه اكيداً ممنوع مي باشد.
• استعمال دخـانيـات، خـوردن، آشاميـدن، نگهداشتن موادغذايي، نوشيدني ها، تنباكو و استفاده از مواد آرايشي در آزمايشگاه مطلقاً ممنوع است.
• استفاده از لنز تماسي چشمي، بدون استفاده از عينک محافظ، در آزمايشگاه توصيه نمي گردد.
•  به هنگام كـار و جابجايي مـواد شيميايي، مواد خطرناك زيست محيطي يا مواد راديوايزوتوپ در محيط آزمايشگاه، از روپوش هاي مخصوص آزمايشگـاه (كه قد آن تا زانوي كاربر باشد) و ماسك هاي چشمي استفاده كنيد.

ادامه مطلب...

هشدارهاي ايمني وخطرات مندرج بر روي برچسب گذاريهاي مواد ومحلولهاي شيميايي مورداستفاده درآزمايشگاه

برچسب گذاري ساده ترين راه آشنايي با خطرات ناشي ازموادشيمييايي مورد استفاده مي باشد.
قبل از استفاده از هر نوع ماده شيميايي حتماً به برچسب آن توجه نمائيد.
مقابله باخطرات ناشي ازموادشيميايي وايمني كاربر با رعايت عبارات ايمني Sوتوجه جدي به عبارات خطرRمندرج دربرچسب گذاري محقق مي گردد.
1-توصيه هايي درخصوص موادومحلولهاي شيميايي مورداستفاده در آزمايشگاه
1-محلولها بايد توسط افراد مجرب ودستورالعملهاي مصوب تهيه شوند.جهت دانلود این پمفلت با فرمت PDF کلیک کنید