آئین نامه های آزمایشگاه

ضوابط ارسال نمونه های غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی به اداره کل آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو

ضوابط ارسال نمونه های غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی به اداره کل آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو
جهت دانلود با فرمت  PDF کلیک کنید

آئين نامه هاي اجرائي قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي

آئين نامه هاي اجرائي قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي
(مصوب خرداد وتيرماه 1347)
دراجراي ماده 7 قانون مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي مصوب تيرماه 46 وتبصره فوق آئين نامه مربوط به شرايط صدور پروانه وطرزكاروتوليد وبهره برداري واداره مؤسسات مذكور درقانون وهمچنين درشرايط احراز مسئوليت فني آنها درچهارده  ماده ويك تبصره  به شرح زير تصويب مي گردد.
آئين نامه اجرائي ماده 7 قانون مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي
ماده 1- موادي كه براي خوردن وآشاميدن وآرايش و بهداشت پوست ومو و ناخن ونظافت انسان مصرف ميشود ويا مواد افزودني به مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبسته بندي بهداشتي ونيز ظروف وبسته بندي مواد مذكور درقانون وهمچنين رنگ هاي مورد مصرف درظروف و وسايل وبسته بندي لوازم بازي كودكان مشمول اين آئين نامه است.

ادامه مطلب...