اعضاي هیات علمی گروه مامائي

خانم دکتر رقیه رحمانی بیلندی

دکتری تخصصی بهداشت باروری
مدیرگروه-استادیار وعضو هیئت علمی

تلفن: 57223028(051) داخلی 237

 
دانلود رزومه
 
خانم فریبا عسکری

ارشد-گرایش MCH- دانشجوی بهداشت باروری
مربی و عضو هیئت علمی
تلفن: 57223028(051) داخلی

دانلود رزومه
 
خانم نرجس بحری 

دانشجوی دکتری بهداشت باروری
مربی و عضو هیئت علمی
تلفن: 57223028(051) داخلی

دانلود رزومه
 

 Capture copy

خانم دکتر فاطمه هادی زاده طلاساز

دکتری تخصصی بهداشت باروری 

استادیار و عضو هیات علمی
تلفن: 57223028(051) داخلی

دانلود رزومه

 

خانم الهه بنفشه قوچان عتیق

کارشناس ارشد آموزش مامایی

مربی و عضو هیئت علمی
تلفن: 57223028(051) داخلی

دانلود رزومه

 
خانم مریم جوانفر

کارشناس مامایی

تلفن: 57223028(051) داخلی