اموررادیولوژی

 

شرح وظایف

 • انجام کلیه امور مربوط به موسسات و بخشهای تصویربرداری – رادیوتراپی –- رادیولوژی و سونوگرافی –CTاسکن و MRI بیمارستانها و بخشهای خصوصی

 • بازدید و بازرسی از مراکز فوق الذکر

 • کارشناسی موسسات و مراکز تصویربرداری – پزشکی هسته ای – رادیوتراپی از مرحله ساخت تا بهره برداری

 • تائید نقشه های موسسات مراکز رادیولوژی و سونوگرافی

 • صدور موافقت اصولی و پروانه های بهره برداری موسسات و مراکز تصویربرداری در کمیسیون قانونی ماده 20 دانشگاه و اداره صدور پروانه ها و وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

 • ثبت آمار مراکز و موسسات تصویربرداری و مراکز رادیولوژی و سونوگرافی درسامانه آماری دانشگاه

 • رسیدگی به شکایات واصله درخصوص موسسات ومراکز تصویربرداری پیگیری و راهنمایی متقاضیان درخصوص اخذ مجوز کار با اشعه دستگاههای رادیولوژی ، سی تی اسکن ، پزشکی هسته ای و رادیوتراپی