وظایف سوپروایزر آموزشی:

1- تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت، میان دوره، بلند مدت )
2- تعیین نیازهای آموزشی برای مددجویان،خانواده،رده های مختلف کادر پرستاری و مامائیو کارکنان جدیدالورود.
3- اولویت بندی نیازهای آموزشی
4- تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزش
5- اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروهها
6- تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد وفعالیت های آموزشی بخش های مرتبط
7- تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی،خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان
8- هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کاراموزان گروههای پرستاری و مامائی
9- پیشنهاد تهیه کتب،مجلات،جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقائ سطح اگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامائی
10- تشکیل کمیته آموزشی ،پژوهشی و پرستاری
11- پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی و پژوهشی
12- تشکیل شورای آموزش پرستاری در راستای ارتقاء سطح علمی و عملکردی پرستاران و ایجاد ارتباط بین کمیته های مختلف آموزش پرستاری
13- پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
14- همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی
15- همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت، در امر آموزش
16- همکاری و هماهنگی با سر پرستاران و مربیان در جهت ارتقائ سطح آموزش
17- ارئه تازهها و نتایج تحقیقات جدیدبه کشل کنفرانس ،جزوه/پمفلت و .....
18- همکاری و مشارکت در انجام طرحهای پژوهشی
19- هدایت و آموزش کارکنان در راستای:  حسابرسی کیفی خدمات پرستاری و مامائی  ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات
20- هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط 21- هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات،پوسترها،فیلمهاو پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان
22- ثبت و گزارش کلیه فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری
23- کنترل و نظارت بر آموزشهای انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب
24- کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها
25- ارزیابی اثر بخشی آموزشهای انجام شده از طریق :  کنترل و حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده  بررسی رضایتمندی مددجویان  بررسی رضایتمندی کارکنان
26- کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری در شیفتهای مختلف در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش
27- مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری
28- شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری