Azmoonjavab2nobatdehi

headbuttom2 copy


آزمایشگاه بیمارستان در فضایی به مساحت متر مربع و در طبقه زیر زمین بخش اورژانس واقع گردیده است و شامل بخش های بیوشیمی ، سرولوژی ، آسیب شناسی ، خون شناسی ، انگل و قارچ شناسی می باشد .
این واحد دارای 11 نفر پرسنل شامل دو نفر پذیرش ، یک نفر نمونه گیر و 7 نفر کاردان و کارشناس آزمایشگاه می باشد .
پزشکان متخصص این بخش عبارتند از :
مسئول فنی بخش : دکتر مهدی کریمی (متخصص پاتولوژی)
دکتر سمانه برومند نوقابی (متخصص پاتولوژی)
کارشناس مسئول آزمایشگاه : آقای حسین سلطانی مهنه (کارشناس علوم آزمایشگاهی) و دارای 6 سال سابقه خدمت