Azmoonjavab2nobatdehi

dakheli

این بخش با زیر بنای550 متر مربع دارای اتاق های خصوصی ، ایزوله و اتاقهای بستری بیماران معمولی دو تخته ، سه تخته و پنج تخته می باشد و مجموعا دارای 27 تخت بستری است که بیماران داخلی ، داخلی اعصاب و عفونی و همچنین بیمارانی که از بخش سی سی یو منتقل می شوند در آن بستری می گردند .
پزشکان متخصص این بخش عبارتند از :
آقای دکتر سید فرزین میرچراغی (متخصص داخلی)
مسئول بخش : آقای دکتر فرهنگ سلطانی (متخصص داخلی و فوق تخصص روماتولوژی)
آقای دکتر رضا احمدی (متخصص بیماریهای عفونی)
خانم دکتر فاطمه ابریشم چی (متخصص نورولوژی)
آقای دکتر رضا محمودی (متخصص داخلی)
آقای دکتر محمود رضا نعمت اللهی (متخصص قلب و عروق)
آقای دکتر حامدرضا جعفرزاده (متخصص قلب و عروق)
سرپرستار : خانم رویا مرادی (کارشناس پرستاری) و دارای 10 سال سابقه خدمت
پرسنل پرستاری شامل : 19 نفر پرستار خانم و 7 نفر پرستار مرد می باشد .