Azmoonjavab2nobatdehi

koodak


این بخش با زیر بنای 450 متر مربع دارای اتاق های خصوصی ، ایزوله و اتاقهای بستری بیماران معمولی ، چهار و پنج تخته می باشد و مجموعا دارای 16 تخت بستری است که کودکان زیر 12 سال در آن بستری می گردند .
پزشکان این بخش عبارتند از :
آقای دکتر سید محمدرضا شریفی حسینی (متخصص کودکان) 
مسئول بخش : آقای دکتر محمد نبی پور (متخصص کودکان)
خانم دکتر الهام پورسلطانی (متخصص کودکان)
خانم دکتر فرشته سالاری (متخصص کودکان)
سرپرستار : خانم  زهرا قاسمی (کارشناس پرستاری) و  دارای 14 سال سابقه خدمت در بخش های زنان ، اطفال و نوزادان
پرسنل پرستاری این بخش شامل : 9 نفر پرستار خانم می باشد .