چشم انداز (vision)

چشم انداز(Vision) :

 

ما بر آنیم تا :

با بهره گیری از پرسنل مجرب و آموزش بالینی دانشجویان و افزایش تعاملات بین بخشی و به کارگیری منابع جدید مالی و ایجاد اعتمادسازی بین منطقه ای به عنوان بیمارستانی پیشرفته با جایگاهی برتر در سطح کشور شناخته شویم و با ارتقا خدمات تخصصی جراحی و سوختگی و توانمندسازی کارکنان ، عملکرد سازمان را در حد توان مطابق با استانداردهای بین المللی بهبود بخشیده و به ارائه بهترین خدمات درمانی و آموزشی با حداقل هزینه و بیشترین سطح رضایتمندی مراجعین محترم بپردازیم .