خدمات بیمارستان

خدمات بیمارستان :

 این بیمارستان با فاصله ای حدود 5 کیلومتر از مرکز شهرستان بعنوان بیمارستان جراحی این دانشگاه محسوب می شود بخشهای این مرکز شامل جراحی عمومی، ارتوپدی، ارولوژی ،ICU و جراحی مغز و اعصاب و سوختگی و بخشهای پاراکلینیکی آن شامل آزمایشگاه و رادیولوژی و سونوگرافی می باشد.

 

تعداد تختهای فعال 46 تخت که به تفکیک شامل 21 تخت جراحی عمومی ، 10 تخت ارتوپدی، 6 تخت ارولوژی و 6 تخت سوختگی ، و 3 تخت ICU می باشد.