Azmoonjavab2nobatdehi

سوپروایزر آموزشی بیمارستان 22 بهمن

khajavi
  • نام و نام خانوادگي:
  • حمیدرضا خواجوی مقدم
  • سمت:
  • سوپروایزرآموزشی
  • مرتبه:
  • کارشناس پرستاری
 


contact
پست الكترونيكي:khajavi1963@yahoo.com
آدرس: خراسان رضوي - گناباد، خیابان ناصرخسرو
تلفن: 05157229012
داخلی :262
فكس: 05157222618


                                                                                اهم شرح وظایف سوپر وایزر آموزشی :

  سوپر وایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی وپژوهشی پرستاری ومامایی مرکز آموزشی – درمانی ، توانبخشی وپژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح وظایف سوپروایزر آموزشی براساس اصول مدیریت با تکیه بررعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری واستاندارهای مراقبتی به شرح زیر می باشد:

 1 -  تعیین اهداف آموزشی(کوتاه مدت،میان مدت ، بلند مدت(

 2  - تعیین نیازهای آموزشی (مددجویان ،خانواده، رده های مختلف کادر پرستاری ومامایی و وکارکنان جدید الورود)

3 - - اولویت بندی نیازهای آموزشی

4 -  تدوین برنامه های آموزشی مستمر ومدون جهت رفع نیازهای آموزشی

 5 - اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروه ها

 6 -  تهیه وتنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد وفعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

 7 -  تهیه وتنظیم ابزارمناسب ارزیابی،خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان

 8 - - هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان وکارآموزان گروه های پرستاری و مامایی

 9 -  پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی

  10 - تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری

  11 - هماهنگی ، همکاری ومشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزشی مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط

12 -   پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی وپژوهشی

  13 -  همکاری ومشارکت در نظارت وکنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی

  14 -  همکاری وهماهنگی با سوپروایزر بالینی وکنترل عفونت، در امر آموزش

  15 - همکاری وهماهنگی با سرپرستاران ومربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش

  16 -  ارائه تازه ها ونتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس ، جزوه/ پمفلت و(

  17 -  همکاری ومشارکت در انجام طرح های پژوهشی

  18 - هدایت وآموزش کارکنان در راستای :

  الف- حسابرسی کیفیت خدمات پرستاری ومامایی

  ب – ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات

  ج- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو

19 -  هدایت وآموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط

  20 -  هدایت وآموزش در جهت تهیه جزوات ، پوسترها، فیلم هاو پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان

  21 -  ثبت وگزارش کلیه فعالیت های آموزشی ونتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری

  22 - کنترل ونظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب

23 -  کنترل ونظارت بر وجود امکانات وشرایط آموزشی در واحدها

24 -  ارزیابی اثر بخشی آموزش های انجام شده از طریق

  - کنترل وحسابرسی کیفی خدمات ارائه شده

  - بررسی رضایت مندی مددجویان

  - بررسی رضایت مندی کارکنان

  25 - کنترل ونظارت برشرکت فعال رده های مختلف پرستاری ( در شیفت های مختلف) در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش

26 - مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری

27 - شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری