اطلاع رسانی غذایی,آشامیدنی و...

برگزاری دوره آموزشی کددار غیرحضوری " تعیین تقلبات در صنعت غذا"

ااطلاع 85015باتوجه به برگزاری دوره آموزشی کددار غیرحضوری " تعیین تقلبات در صنعت غذا" توسط اداره نظارت بر موادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی. همکاران و مسئولین فنی محترمی که مایلند در دوره مذکور که به مدت 8 ساعت می‌باشد، شرکت نمایند لازم است با مراجعه به سایت دانشگاه  و مطالعه منبع مذکور آمادگی خود را جهت آزمون حضوری دوره که درتاریخ 27/11/95 ازساعت  14  الی 15 در محل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار خواهد شد اعلام نمایند.
جهت دریافت منبع مطالعاتی دوره آموزشی "تعیین تقلبات در صنعت غذا " روی نام دوره  کلیک کنید .
جهت دانلود "راهنمای شناسایی تقلب موادغذایی در بازرسی های مواد غذایی " کلیک کنید .


اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی کددار غیرحضوری "غنی سازی مواد غذایی"

اطلاعیه

باتوجه به برگزاری دوره آموزشی کددار غیرحضوری "غنی سازی موادغذایی" توسط اداره نظارت بر موادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، همکاران و مسئولین فنی محترمی که مایلند در دوره مذکور که به مدت 8 ساعت می‌باشد، شرکت نمایند لازم است با مراجعه به سایت دانشگاه و مطالعه منبع مذکور آمادگی خود را جهت آزمون حضوری دوره که درتاریخ 1395/09/15 ازساعت 12 الی 13 در محل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار خواهد شد اعلام نمایند.

جهت دریافت منبع مطالعاتی دوره آموزشی "غنی سازی موادغذایی" روی نام دوره کلیک نمایید.

بازدید.کارشناسان سازمان غذا و داروو پایش عملکرد نظارت برموادخوراکی

IMG 0606
     
     پایش عملکرد و بررسی وضعیت مدیریت نظارت برفراورده های خوراکی،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی

درراستای اجرای برنامه ارزشیابی معاونت غذا ودارووضعیت مدیریت واحد نظارت بر موادغذایی،آرایشی وبهداشتی توسط سرکار خا نم مهندس مریم کتال محسنی رئیس محترم گروه مطالعه و  برنامه ریزی اداره کل نظارت برموادغذایی ،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی به همراه دو نفرازکارشناسان سازمان مورد ارزیابی قرار گرفت.

دکتر مهدی کریمی نوقابی گفت: با توجه به تعداد واحدهای تحت پوشش و نیروی انسانی موجود عملکرد اداره مذکور مورد تایید کارشناسان قرار گرفت ،وی کمبود نیروی انسانی درستاد وشبکه تحت پوشش (بجستان) را موجب طولانی شدن برخی از فرایند های کاری ویا پیگیری موارد مکاتبه شده با سایر معاونت های غذا ودارو عنوان نمود.