اطلاع رسانی دارویی

برگزاری شورای دانشگاهی برنامه ریزی داروئی پزشک خانواده

daroo taze  جلسه شورای دانشگاهی برنامه ریزی دارویی پزشک خانواده و نظام ارجاع باحضور معاون غذاودارو،جانشین معاونت بهداشت دانشگاه ،نماینده مدیر کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی ومدیراداره نظارت برداروومواد مخدر درمحل معاونت غذاودارو برگزارشد.آقای دکترمهدی کریمی نوقابی دراین جلسه درباره نحوه واگذاری داروخانه های مراکزبهداشتی درمانی تحت پوشش شبکه بهداشت شهرستان گناباد  صحبت کردند.

ودرادامه این جلسه برتأمین  436قلم داروی ابلاغ شده درنسخه 16دستورالعمل پزشک خانواده توسط داروخانه طرف قرارداد تأکید شد و مصوب گردید که پزشکان خانواده باتوجه به بیماریهای بومی شهرستان فهرست داروهارا مطابق دستورالعمل بازبینی نمایند. برگزاری کارگاه آموزشی تجویزمنطقی آنتی بیوتیک ویژه دانش آموزان

darkh    کارگاه مصرف منطقی آنتی بیوتیک باحضورجمعی ازدانش آموزان مدرسه فرزانگان برگزارشد.مدیراداره نظارت برداروومواد مخدردانشگاه علوم پزشکی گنابادهدف ازبرگزاری این کارگاه رامصرف درست،به جا وهوشمندانه آنتی بیو تیک عنوان نمود.

خانم دکتر حسینی مطالب آموزشی درخصوص مواردنابجای آنتی بیوتیک ها،نحوه مصرف ،نکاتی که درهنگام مصرف آنتی بیوتیک ها باید مدنظر قرارداد،مقاومت میکروبی وراههای مقابله با آن جهت دانش آموزان ارائه نمود.
IMG 1387 copy

حضور معاون غذا و دارو در کارگاه آموزشی ارزیابی عملکرد مدیریت داروخانه های بیمارستانی

معاون غذا و دارو دانشگاه در کارگاه آموزشی ارزیابی عملکرد مدیریت داروخانه های بیمارستانی که در تهران برگزار شد، حضور یافت. به گزارش وب‌دا، دکتر کریمی نوقابی

اظهار کرد: در این کارگاه آموزشی که در آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو برگزار شد، شاخص‌های ارزیابی عملکرد معاونت غذا و دارو و بیمارستان‌ها در حوزه مدیریت داروخانه‌های بیمارستانی و فرم‌های تلفیق دارویی و خطاهای دارویی ارائه شد.وی ابراز کرد: بر اساس بحث و تبادل نظر در این کارگاه آموزشی، الگوهای موفق در پیاده‌سازی شاخص‌ها و طراحی فرمها در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی شناسایی و مقرر شد که این الگوها توسط مدیریت داروخانه‌های بیمارستانی سازمان غذا و دارو پس از کارشناسی، جهت اجرا به معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

پیشنهاد گردد.