واحد تدارک و توزيع دارو مخدر

شرح وظایف اداره نظارت بر مواد مخدر

واحد تدارک و توزيع دارو مخدر
توضیحات
شرح وظایف اداره نظارت بر مواد مخدر
1-  تدارك داروهاي مخدر و توزيع آن بين واحدهاي مصرف كننده در سراسر حوزه های تحت پوشش دانشگاه و نظارت بر روند صحيح واصولي مصرف داروهاي فوق و انجام بازرسي هاي مربوطه
واحدهاي مربوطه به شرح ذيل است :
-  كليه بيمارستانهاي خصوصي ، دولتي و خيريه
-  شبكه هاي بهداشت و درمان دانشگاه
-  درمانگاههاي واجد پروانه اتاق عمل
-  بيماران كانسري و صعب العلاج
-  درمانگاههاي ترك و بازتواني بيماران معتاد
-  جانبازان معزز جنگ تحميلي
2- نظارت بر توزيع و مصرف الكل طبي در استان و صدور حواله برابر بخشنامه هاي وزارت بهداشت
مراحل و فرآيندهاي اداري موجود در اين واحد به شرح ذيل مي باشد:
الف) مراحل تحويل دارو به بيماران سرطاني:
1- مدارك مورد نياز شامل:
1-1- فرم نسخه تنظيم شده توسط پزشك متخصص معالج
2-1- اصل و تصوير صفحه اول شناسنامه بيمار
3-1- نتيجه بيوپسي يا راديولوژي كه دال بر بيماري باشد.
2- بررسي مدارك فوق توسط كارشناس و تائيد مدارك
3- تشكيل پرونده بيمار
4- صدور فاكتور
5- تحويل دارو به بيمار
ب ) بيماران صعب العلاج:
1- اخذ نامه از پزشك معالج
2- ارائه نامه پزشك به همراه مستندات مربوط به مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر
3- بررسي توسط كميسيون پزشكي
4- صدور فاكتور و ارائه دارو در صورت تائيد كميسيون
ج) جانبازان معزز جنگ تحميلي
تحويل دارو به جانبازان معزز ، تنها با ارائه نامه از كلينيك درد بينادجانبازان كه به تائيد مقامات مربوطه در بيناد جانبازان رسيده باشد ، بر اساس ميزان و دستور داروئي قيد شده در نامه صورت مي گيرد.
د ) ارائه دارو به مراکز ترك اعتياد:
1- نظارت بر عملکرد مراکز ترك اعتياد