امور داروخانه ها

امور داروخانه ها

شرح وظایف واحد امور داروخانه ها
1. رسیدگی به کلیه امور داروخانه ها از نظر فنی و اداری
2. کنترل دقیق توزیع داروهای کمیاب از طریق مراکز توزیع دارو
3. ارائه آمار کارکردی سالانه در زمینه فعالیت خود
4. کارشناسی مرحل اول و دوم تاسیس داروخانه
5. کارشناسی محل انتقال داروخانه ها
6. بررسی کلیه مراحل تاسیس داروخانه اعم از تقاضای تاسیس ، الویت بررسی نیاز تاسیس بر مبنای معیار جمعیتی، تکمیل مدارک و ارائه آنها به کمیسیون ماده 20 امور داروخانه ها و اخذ رای و ابلاغ آن به متقاضی

ادامه مطلب...