رشته ها و مقاطع تحصیلی-دانشکده بهداشت

 
 

 مقطع کارشناسی ارشد

          کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 

          کارشناسی ارشد بهداشت محیط
مقطع کارشناسی پیوسته

          کارشناسی بهداشت عمومی
        
          کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
        
          کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
    
         
مقطع کارشناسی ناپیوسته

          کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

          کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط