جلسه آموزشی ایمنی وبهداشت حرفه ای ویژه کارکنان اداره برق شهرستان بجستان

با توجه به درخواست اداره برق شهرستان بجستان وپیگیری انجام شده توسط مرکز شهیر اقایی ،جلسه آموزشی آشنایی شاغلین اداره برق شهرستان بجستان با مسایل ایمنی وبهداشت حرفه ای مربوط به حرفه برق کاران توسط سرکار خانم مهندس رنجبر در محل سالن جلسات اداره برق شهرستان بجستان برگزار شد . در این جلسه مسایل ایمنی پیرامون وظایف کارکنان و مسایل بهداشتی مربوطه به تفسیر طی سه روز کارگاه بیان شد .

bargh1   bargh2