برگزاری کارگاه دو روزه مهارت کنترل خشم و استرس ویژه روانشناسان

پا به پاي رشد علمی در تهیه و تامین امکانات و شرایط مختلف زندگی، روانشناسان با بررسی توانایی هاي انسان به یافته هاي با ارزشی دست یافته اند که به انسان کمک می کند، در کنار رفاه ظاهري و رشد امکانات زندگی، بتواند درگیري هاي ذهنی خود را حل کرده و در آرامش زندگی کند. یکی از موضوعات روانشناسی که مورد توجه قرار گرفته است، مهارت هاي زندگی است. که هم به صورت یک راهکار ارتقاي سلامت روانی و هم به صورت ابزاري در پیشگیري از آسیب هاي روانی - اجتماعی مبتلاء به جامعه نظیر اعتیاد، خشونت هاي خانگی و اجتماعی، آزار کودکان، خود کشی، ایدز و موارد مشابه قابل استفاده است مهارت هاي زندگی توانایی هایی هستند که به ما کمک می کنند در موقعیت هاي مختلف، عاقلانه و صحیح رفتار کنیم. به طوري که آرامش داشته باشیم، لذت ببریم و در عین حال با دیگران ارتباط مفیدي برقرار کنیم. بدون توسل به خشونت و یا خودخوري بتوانیم مسایل پیش آمده را حل نمائیم و سرانجام ضمن کسب موفقیت در زندگی، احساس شادمانی داشته باشیم. این مهارت ها عبارت‌اند از :
1- مهارت خودآگاهی
2- مهارت همدلی
3- مهارت روابط بین فردي
4- مهارت ارتباط موثر
5- مهارت مقابله با استرس
6- مهارت مدیریت بر هیجان
7- مهارت حل مسئله
8- مهارت تصمیم گیري
9- مهارت تفکر خلاق
10- مهارت تفکر نقادانه
تمرکز در آموزش این مهارتها در سال 95 بر اساس سیاست وزارت خانه در ارائه آموزش‌های یکسان به گروههای هدف مهارت خود آگاهی، ارتباط موثر، جرات ورزی و حل مساله بوده و در سال 96 تاکید بر آموزش دو مهارت کنترل خشم و استرس و از آنجا که روانشناسان شاغل در حوزه معاونت بهداشت رسالت انجام این آموزش ها را به جمعیت های تحت پوشش بر عهده دارند کارگاه دو روزه با موضوع مهارت کنترل خشم و استرس روزهای سه شنبه و چهار شنبه مورخه96/08/30 لغایت 96/09/01 جهت روانشناسان در محل سالن اجتماعات مرکز فیاض بخش برگزار گردید و در این کارگاه راهنمای اجرایی برنامه مدیریت استرس و خشم، تسهیل گری، کتاب های مرجع و ... مرور گردید.

                                                         2222                              1111