برگزاری کمیته دانشگاهی پیشگیری از خودکشی

با توجه به اهمیت موضوع پیشگیری از خودکشی، کمیته دانشگاهی پیشگیری از خودکشی مورخ شنبه 96/7/1 با حضور اعضاء کمیته با هدف بررسی راهکارهای موجود در محل دفتر معاونت بهداشتی برگزار گردید و پس از بحث و تبادل نظر موارد ذیل مصوب شد:
-برگزاری جلسه ای با حضور اعضاء کمیته جهت مشخص شدن فرایند نحوه ارائه خدمت به اقدام کنندکان به خودکشی
-هماهنگی بیش از پیش بین اورژانس اجتماعی و روانشناسان مراکز خدمات سلامت جامعه جهت پیگیری مشاوره های اقدام کنندگان به خودکشی
-برگزاری آموزش های مربوطه جهت کادر درمانی حتی الامکان در محل بیمارستان علامه بهلول انجام پذیرد
از آنجا که حضور پرسنل نیروی انتظامی در موارد اقدام به خودکشی در بیمارستان اشکال در فرایند درمان و مشاوره ایجاد می کند پیگیری شود که آیا نیازی به مداخله نیروی انتظامی هنگام اقدام به خودکشی در بیمارستان هست یا خیر
و ...

3