جلسه کمیته محلی قصبه شهر با حضور اعضای فعال کمیته در محل گروه سلامت روان معاونت بهداشت برگزار شد

به منظور پیگیری مصوبات جلسه قبل و طرح موضوعات جدید، جلسه کمیته محلی با حضور اعضای فعال کمیته روز شنبه مورخ 96/7/1 در محل گروه سلامت روان معاونت بهداشتی برگزار و موارد ذیل جهت طرح و بررسی در جلسه کمیته راهبری مطرح گردید:
1- احداث پل(سیل بند) بر روی رودخانه خیابان بین شهر و بهاباد
2- گذاشتن سطل زباله در خیابان های(بهار 12، بهار 17 و بولوار پروفسور پاکدامن)
3- تخریب مکان های مخروبه خیابان بهار (ملک آقای قلی زاده،روبروی میوه فروشی آقای عالی و مکان مخروبه بهار 26)
4- ایجاد پارکینگ در محل پارک شهر (روبه روی مرکز درمانی شماره 3)
5- برگزاری جلسات آموزشی مستمر در محل قصبه شهر
6- پیگیری های مربوط به فاضلاب منطقه شهرک شهرجو
7- برگزاری جلسه کمیته محلی فصلی یکبار.

IMG 2962