جلسه آموزشی بهداشت کشاورزی قاسم آباد

در مورخه 96/7/5 ضمن بازدید از باغات پسته قاسم آباد ،جلسه آموزشی حضوری در قالب طرح مدرسه در مزرعه با موضوع بهداشت حرفه ای در کارهای کشاورزی برای تعدادی از شاغلین موجود برگزار گردید. در این جلسه مطالبی پیرامون حفاظت در برابر پرتوهای غیریونیزان موجود در محیط کار ،بیماریهای شایع پوستی ناشی از کار در آفتاب،نحوه سم پاشی طبق اصول ایمنی وبهداشتی ،استفاده از وسایل حفاظت فردی، آشنایی با عوامل زیان آور  محیط کار و...  ارائه گردید ودر پایان به عنوان فرهنگ سازی وجایزه تعدادی وسایل حفاظت فردی بین شاغلین توزیع شد.

keshavarzi ghasem abad1   keshavarzi ghasem abad2   keshavarzi ghasem abad3   keshavarzi ghasem abad4