برگزاری کارگاه آموزشی سامانه ارگونومی بهداشت حرفه ای

در مورخه 6/6/96 کارگاه آموزشی سامانه ارگونومی در محل سالن ذکریا جهت پرسنل بهداشت حرفه ای برگزار گردید. در این جلسه آموزشهای لازم در زمینه نحوه کار با سامانه جامع بازرسی بهداشت حرفه ای وقسمت مربوط به نحوه ثبت ارزیابیهای انجام شده ارگونومی واصلاحات انجام شده در سامانه ارائه شد تا همکاران بهداشت حرفه ای نسبت به ثبت اقدامات انجام شده در سامانه اقدام نمایند.

                  samane ergonomi1     ergonomi2   ergonomi3