کمیته دانشگاهی ثبت سرطان برگزار شد

ثبت سرطان فرآیند جمع آوری مستمر و نظام مندداده های وقوع و ویژگی های قابل گزارش نئوپلاسم ها برای کمک به ارزیابی و کنترل اثر بدخیمی ها در جامعه است که بخشی اساسی از برنامه کنترل سرطان محسوب می شود. دو جزء مهم نظام ثبت سرطان داده های وقوع و جمع آوری آنها می باشد. نظام ثبت سرطان ایران به دنبال تصویب قانون  ثبت و گزارش دهی اجباری سرطان در مهرماه ۱۳۶۳ توسط مجلس شورای اسلامی، تصویب و برنامه اجرایی این قانون در تیرماه ۱۳۶۵ طراحی و انجام شد. در معاونت بهداشت  دانشگاه علوم پزشکی گناباد نیز نظام جمع آوری و ثبت داده های سرطانی مبتنی بر پاتولوژی همگام با سایر دانشگاهها انجام می گردد.

لذا به منظور ارتقاء کمی و کیفی روند ثبت سرطان در کشور ، اداره سرطان مرکز مدیریت بیماریها برنامه ثبت مبتنی بر جمعیت را در دانشگاهها مستقر نمود و به این منظور بنا به هماهنگی های قبلی کمیته دانشگاهی ثبت سرطان  با حضور معاونین دانشگاه و روسئای بیمارستانها و سایر اعضاء کمیته مورخه ۹۵/۱۲/۲۴ در محل سالن اجلاس دانشگاه تشکیل گردید و در ابتدای جلسه آقای دکتر عالمی معاون بهداشت دانشگاه در زمینه اهمیت ثبت داده های سرطان مطالبی را ایراد فرمودند و سپس در ادامه مدیر گروه بیماریها و کارشناس ثبت سرطان دانشگاه به ارائه مطالبی در خصوص ثبت سرطان و وضعیت سرطان در ایران و جهان و نحوه ثبت در دانشگاه  مطالبی را ارائه نمودند. پس از همفکری و هم اندیشی، راهکارهایی برای جمع آوری بهتر و دقیق اطلاعات مبتنی بر جمعیت پیشنهاد و مصوب گردید. جلسه در ساعت 14 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

                                                                              9