معرفی مسئول واحد بهداشت دهان و دندان

       

نام و نام خانوادگی :

scan0007
دکتر علی رمضانی
سمت :
کارشناس مسئول واحد بهداشت دهان و دندان
رشته تحصیلی:
دندانپزشک 
تلفن تماس :
 05157220190 داخلی 345