معرفی مسئول واحد امور عمومی و اداری

       

نام و نام خانوادگی :

rahbari 
مهدی رهبری
سمت :
کارشناس مسئول واحد امور عمومی و اداری
رشته تحصیلی:
کارشناس مدیریت
تلفن تماس :
 05157220190 داخلی 350
05157220185

همکاران واحد : 

نام و نام خانوادگی : محمد زارع
سمت :
تلفن تماس : 05157220190 داخلی 354

نام و نام خانوادگی : فاطمه افشاری
سمت : مسئول کارگزینی
تلفن تماس : 05157220190 داخلی 348


نام و نام خانوادگی : مرضیه محمدی
سمت : ماشین نویس
تلفن تماس : 05157220190 داخلی 351